Åpenhetsloven & likestillings- og diskrimineringsloven

Albjerk Bil | Åpenhetsloven

Flere av Albjerk Bils virksomheter omfattes av åpenhetsloven.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med dette.

Vi i Albjerk Bil er udelt positive til et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Våre grunnverdier i Albjerk Bil har gjennom hele historien vår understreket nettopp de områdene åpenhetsloven fremmer.

Virksomhetene våre som er omfattet av lovverket er Albjerk Bil Drammen AS, Albjerk Bil Lier AS og Albjerk Bil Ringerike AS.

 

Albjerk Bils arbeid med oppfølging av forretningspartnere

Albjerk Bil arbeider aktivt for å sikre ansvarlighet i våre virksomheter i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester. Kravene vi stiller til våre leverandører og forretningsforbindelser er nedfelt i våre etiske retningslinjer.

Vår kartlegging av leverandørkjeder og forretningsforbindelser er basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer blant annet en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold.

I tillegg finner du aktuell informasjon på denne nettsiden.

 

Forhandler for Volkswagen(VAG)

Albjerk Bil Drammen, Albjerk Bil Lier og Albjerk Bil Ringerike er merkeforhandlere for Audi, Skoda, Volkswagen og Volkswagen Nyttekjøretøy (VAG-produkter). Albjerk Bils posisjon som merkeforhandler innebærer tette relasjoner til importøren Møller Mobility Group og til Volkswagen-konsernet.

VAG stiller strenge krav til forhandlere og leverandører om ansvarlig drift, og følger opp gjennom regelmessige revisjoner. Selskapene våre er sertifisert etter standardene ISO 14001 Miljø og ISO 9001 Kvalitetsstyring.

 

Albjerk Bil tar arbeidet med åpenhetsloven på alvor

For å ha en best mulig kontroll på at vi i all vår virksomhet etterlever alle krav og forventninger til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, gjør vi blant annet følgende:

 • Klimagassutslipp fra biler med forbrenningsmotor har gjort at bilbransjen lenge har vært en del av problemet. Albjerk Bil har jobbet aktivt for å bli en del av løsningen og har aktivt promotert og støttet incentiver som fremmer den helelektriske drivlinjen. Elbilandelen i privatmarkedet nærmer seg 90 prosent.
 • Albjerk Bil har som forhandler promotert og arbeidet aktivt for å elektrifisere bilparken. Albjerk Bil har ambisjoner om fortsatt elbilvekst i alle områder vi opererer i.
 • Våre etiske retningslinjer ligger til grunn for all vår virksomhet, og vi stiller krav til våre leverandørkjeder. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Våre retningslinjer er utarbeidet i henhold til FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet, FNs Global Compact, i tillegg til gjeldene ILO- og ISO-standarder. Våre leverandører forplikter seg til å levere varer og tjenester til Albjerk Bil som er produsert i overensstemmelse med retningslinjene. Leverandørene skal også videreformidle og følge opp retningslinjene hos sine underleverandører.

 

Våre ti krav til forhold i leverandørkjeden knytter seg til følgene områder:

 1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)
 2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)
 3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)
 4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)
 5. Brutal behandling
 6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO-konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)
 7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)
 8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)
 9. Regulære ansettelser
 10. Marginaliserte befolkningsgrupper
 11. Miljø
 12. Korrupsjon

 

Offentlig redegjørelse og informasjon

Albjerk Bil vil offentliggjøre en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger hvert år i tråd med kravene i åpenhetsloven, første gang 30. juni 2023. Denne redegjørelsen vil bli publisert på vår hjemmeside.

Et vesentlig element i lovverket er informasjonskravet, som krever åpenhet om de aktuelle temaene. Det innebærer at du kan be oss redegjøre for det arbeidet vi gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd av vår virksomhet.

Ved ønske om slik informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til

aapenhetsloven@albjerk.no. Loven har som utgangspunkt at du skal få svar på dine spørsmål senest i løpet av tre uker.

 

Albjerk Bil | Likestillings- og diskrimineringsloven

Aktivitets- og redegjørelsesplikt

Alle arbeidsgivere har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering, og dokumentere og redegjøre for arbeidet. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

I Albjerk Bil jobber vi med aktivt med dette i alle våre selskap og vi anser aktivitetsplikten som likestillingens HMS-arbeid.

Virksomhetene våre som er omfattet av redegjørelsesplikten er Albjerk Bil Drammen AS og Albjerk Bil Lier AS.

 

De årlige redegjørelsene kan du laste ned på linkene under:

Albjerk Bil Drammen – Mangfold og likestillingsredegjørelse 2022

Albjerk Bil Lier – Mangfold og likestillingsredegjørelse 2022

Åpenhetsloven redegjørelse for Albjerk Bil regnskapsåret 2022